VI.BE

Subsidies

Binnen je muzikaal traject zijn er een aantal opties die jou misschien een financieel duwtje in de rug kunnen geven. Daar hangen natuurlijk een aantal voorwaarden aan vast.

20.01.20

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Voor artiesten en ondernemers in de muziek liggen de belangrijkste opties bij het departement Cultuur, in het befaamde Kunstendecreet. Voor artiesten jonger dan 25 jaar zijn er ook nog een aantal mogelijkheden binnen Jeugd. Ook binnen het amateurkunstendecreet zijn een aantal subsidielijnen die op jouw project van toepassing kunnen zijn. Wat je daarnaast zeker ook moet onderzoeken, zijn de lokale mogelijkheden. Heel wat steden en gemeenten hebben immers ook subsidies waar je mogelijks voor in aanmerking komt. Klop dus zeker ook eens aan bij de cultuur- en/of jeugddienst van jouw stad of gemeente!

Als je subsidies aanvraagt zal je een uitgebreid ondernemingsplan en een begroting moeten voorleggen. Hierin maak je duidelijk wat je missie is, wat je juist gaat doen en welke kosten je daarvoor moet maken. In je begroting lijst je alle kosten op, en lijst je ook de inkomsten op die je zal bekomen. Je zal immers nooit 100% van je kosten kunnen dekken met een subsidie. Meer over het opstellen van een ondernemingsplan vind je hier terug.

We overlopen de belangrijkste subsidies voor muzikanten en ondernemers in de muziek.

Kunstendecreet

Via het Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende subsidie-instrumenten op maat van de professionele kunstensector (beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving, architectuur). Subsidies binnen het kunstendecreet moeten binnen een specifieke functie aangevraagd worden. Er zijn vijf verschillende functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Voor elke functie gelden verschillende criteria. Deze criteria zijn de richtlijnen om zowel de inhoudelijke kwaliteit als het zakelijk beheer te beoordelen. De functies zijn van toepassing op volgende instrumenten: beurzen (functie ontwikkeling), projectsubsidies, werkingssubsidies en voor de kunstinstellingen.

Projectsubsidies binnen het Kunstendecreet. Deze subsidievorm kan zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen worden gegeven. Heb je dus bv. een vzw, dan kan je als onderneming subsidies aanvragen, maar ook zonder organisatievorm kan je de subsidie aanvragen als artiest. Ook als niet-Belgische kunstenaar of organisatie kom je in aanmerking, als jouw aanvraag maar betrekking of een link heeft met de Vlaamse gemeenschap. Een project kan theoretisch alles zijn: het creëren van een album, het organiseren van workshops, de opstart van een managementkantoor of zelfs een grote concerttournee in binnen- of buitenland. Deze subsidieaanvraag is beperkt in tijd en doelstelling, al kan een project zich wel uitstrekken over meerdere jaren met een maximum van 3 jaar. Je kan een aanvraag voor een projectsubsidie indienen op twee vaste data per jaar, zijnde 15 maart en 15 september. Deze subsidie wordt zowel zakelijk als artistiek beoordeeld.

Beurzen binnen het Kunstendecreet. Een aanvraag voor een beurs kan voor korte of lange termijn (max. 3 jaar). Beurzen kunnen enkel gegeven worden aan individuen. Opnieuw moet je artistieke bezigheden betrekking hebben op de Vlaamse gemeenschap. Beurzen laten je toe om nieuwe wegen te verkennen en ideeën te ontwikkelen. De kortlopende beurs is er zowel voor jonge, ‘nieuwe’ kunstenaars als reeds erkende kunstenaars. De meerjarige beurs is echter enkel voor die laatste categorie kunstenaars weggelegd. Voor een beurs moet je enkel artistieke verantwoording indienen.

Tussenkomst voor buitenlands publiek presentatiemoment binnen het Kunstendecreet. Plan je een tour in het buitenland, neem dan zeker deze subsidievorm onder de loep. Een belangrijke voorwaarde bij deze subsidievorm is dat er wel degelijk sprake moet zijn van een presentatiemoment, een concert dus. Hierbij moet het gaan om een actieve presentatie, het concert moet dus voor publiek toegankelijk zijn. Zowel de betrokken muzikant als de organiserende buitenlandse instantie kan de subsidie aanvragen. Op basis van jouw artistiek profiel wordt de beslissing gemaakt. De ondersteuning wordt niet enkel meer gegeven voor reis-, verblijfs-, verzekerings- en transportkosten. Ook materiaal- en andere kosten kunnen in aanmerking komen, zolang het kosten zijn die strikt aan de presentatie verbonden zijn (bijvoorbeeld de huur van backline). Deze kosten kunnen een tour vaak verlieslatend maken, daarom kan deze tussenkomst een groot verschil maken voor de haalbaarheid van je buitenlands verhaal. Kosten voor meereizende techniekers en omkadering komen niet in aanmerking. Je loopt het risico dat jouw project afgewezen wordt als je deze kosten mee opneemt in je begroting. Een duidelijke projectbegroting is dus erg belangrijk. Op deze manier krijgt de overheid een duidelijk zicht van jouw geplande inkomsten en uitgaven. De aanvraag voor een tussenkomst in je kosten moet minimum 2 maanden voor de aanvang van je buitenlandse concert of tour ingediend worden. Het is niet zo dat deze tussenkomst het volledige bedrag van je kosten zal dekken. Max. 75% van de aanvaarde kosten komt in aanmerking.


Werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet. Deze vorm van subsidie dient voor organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter. Je moet daarnaast gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel. Deze subsidie wordt gegeven voor een periode van 5 jaar. Het gaat dus om organisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een meer continue steun. Bands, dj’s of producers zullen maar zelden in aanmerking komen om op deze manier subsidies te ontvangen. Doorgaans is het interessant om eerst enkele succesvolle projectsubsidies af te ronden vooraleer te proberen om een werkingssubsidie binnen te halen.

Alle aanvragen die in het kader van het Kunstendecreet worden ingediend verlopen sinds midden 2015 verplicht via KIOSK, een online module waar je heel het project kan voorbereiden en opvolgen.
Meer info en een uitgebreide handleiding vind je in deze folder.

Amateurkunstendecreet

Wanneer je een internationaal evenement in Vlaanderen of Brussel organiseert, kan je in aanmerking komen voor een subsidie voor deelname aan of organisatie van een internationaal project binnen het Amateurkunstendecreet. Om aanspraak te maken op deze subsidie zal je een duidelijke artistieke of educatieve kwaliteit moeten uitdragen, een internationale dimensie hebben, een divers publiek aanspreken, je project organiseren met voldoende partners (bij voorkeur internationale partners) en een goed zakelijk beheer kunnen voorleggen.

Ook voor projecten in het buitenland kan je als organisatie of amateurkunstenaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via de internationale reistoelage voor deelname aan een internationaal project binnen het Amateurkunstendecreet. Dit is niet voor een concerttour, maar kan wel dienen voor een deelname aan internationale projecten met een internationale uitstraling (zoals bijvoorbeeld een showcasefestival). Ook bij het uitsturen van een deskundige (dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige, jurylid) naar een internationaal evenement kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Tot zo’n 75 % van de kosten Vlaanderen-bestemming komen in aanmerking (max. € 1.000 / individu en € 5.000 / groep), reiskosten ter plaatse vallen daar dus buiten.

Er is geen standaardformulier voor je dossier i.k.v. het Amateurkunstendecreet, maar er zijn wel enkele vormvereisten. Neem voor meer richtlijnen zeker een kijkje op de infopagina van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media van de Vlaamse overheid.

Decreet bovenlokale cultuurwerking

De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een nieuwe subsidielijn van de Vlaamse overheid en ziet erop toe dat de projecten die niet op het Vlaamse of het lokale niveau thuishoren ook gesubsidieerd kunnen worden. De projectsubsidie is er enkel voor culturele - en jeugdactoren georganiseerd als rechtspersoon met een niet-commercieel karakter (verenigingen en stichtingen) en openbare besturen. Dat wil zeggen dat natuurlijke personen of rechtspersonen met een commercieel karakter (VOF, BV…) hier geen gebruik van kunnen maken. Daarnaast moet het project een bovenlokaal karakter hebben en de reguliere werking van de aanvrager overstijgen. Het moet dus gaan om een nieuw project, met een duidelijk doel en afgebakend in de tijd en budget. Samenwerking wordt gewaardeerd, met (bovenlokale) partners uit de culturele sector en daarbuiten. Ten slotte moet de subsidie ook minstens twee inhoudelijke functies uitvoeren. Die functies zijn: creëren en produceren, experimenteren en innoveren, spreiden en presenteren en leren en participeren. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten (met een max. van drie jaar) toe te laten. Aanvragen kan twee keer per jaar: telkens tegen 15 mei of tegen 15 november.

Het steunpunt OP/TIL houdt regelmatig infosessies, en heeft een handige toolkit gebouwd om jouw projectsubsidie vorm te geven. Check die zeker uit!

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.