VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Subsidies

Binnen je muzikaal traject zijn er een aantal opties die jou misschien een financieel duwtje in de rug kunnen geven. Daar hangen natuurlijk een aantal voorwaarden aan vast.

Laatst bewerkt op 09.01.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Voor artiesten en ondernemers in de muziek liggen de belangrijkste opties bij het departement Cultuur, in het befaamde Kunstendecreet. Voor artiesten jonger dan 25 jaar zijn er ook nog een aantal mogelijkheden binnen Jeugd. Ook binnen het amateurkunstendecreet zijn een aantal subsidielijnen die op jouw project van toepassing kunnen zijn. Wat je daarnaast zeker ook moet onderzoeken, zijn de lokale mogelijkheden. Heel wat steden en gemeenten hebben immers ook subsidies waar je mogelijks voor in aanmerking komt. Klop dus zeker ook eens aan bij de cultuur- en/of jeugddienst van jouw stad of gemeente!

Als je subsidies aanvraagt zal je een uitgebreid ondernemingsplan en een begroting moeten voorleggen. Hierin maak je duidelijk wat je missie is, wat je juist gaat doen en welke kosten je daarvoor moet maken. In je begroting lijst je alle kosten op, en lijst je ook de inkomsten op die je zal bekomen. Je zal immers nooit 100% van je kosten kunnen dekken met een subsidie. Meer over het opstellen van een ondernemingsplan vind je hier terug.

We overlopen de belangrijkste subsidies voor muzikanten en ondernemers in de muziek.

Kunstendecreet

Via het Kunstendecreet biedt de Vlaamse overheid verschillende subsidie-instrumenten op maat van de professionele kunstensector (beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, vormgeving, architectuur). Subsidies binnen het kunstendecreet moeten binnen een specifieke functie aangevraagd worden. Er zijn vijf verschillende functies: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. Voor elke functie gelden verschillende criteria. Deze criteria zijn de richtlijnen om zowel de inhoudelijke kwaliteit als het zakelijk beheer te beoordelen. De functies zijn van toepassing op volgende instrumenten: beurzen (functie ontwikkeling), projectsubsidies, werkingssubsidies en voor de kunstinstellingen.

Werkingssubsidie binnen het Kunstendecreet. Deze vorm van subsidie dient voor organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter. Je moet daarnaast gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel. Deze subsidie wordt gegeven voor een periode van 5 jaar of 10 jaar. Indien je een werkingssubsidies voor twee beleidsperiodes wilt aanvragen moet je aan extra voorwaarden voldoen:

  • je moet in de huidige én de vorige beleidsperiode (gedurende 10 jaar) een werkingssubsidie ontvangen hebben
  • de huidige werkingssubsidie bedraagt minstens 600.000 euro
  • de werking van je organisatie moet intekenen op minsten drie functies en kunstinstellingen moeten op alle vijf functies inzetten

Het gaat hier altijd om organisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een meer continue steun. Bands, dj’s of producers zullen maar zelden in aanmerking komen om op deze manier subsidies te ontvangen. Doorgaans is het interessant om eerst enkele succesvolle projectsubsidies af te ronden vooraleer te proberen om een werkingssubsidie binnen te halen.

Projectsubsidies binnen het Kunstendecreet. Deze subsidievorm kan zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen worden gegeven. Heb je dus bv. een vzw, dan kan je als onderneming subsidies aanvragen, maar ook zonder organisatievorm kan je de subsidie aanvragen als artiest. Een project kan theoretisch alles zijn: het creëren van een album, het organiseren van workshops, de opstart van een managementkantoor of zelfs een grote concerttournee in binnen- of buitenland. Deze subsidieaanvraag is beperkt in tijd en doelstelling, al kan een project zich wel uitstrekken over meerdere jaren met een maximum van 3 jaar. Je kan een aanvraag voor een projectsubsidie indienen op twee vaste data per jaar, zijnde 15 maart en 15 september. Deze subsidie wordt zowel zakelijk als artistiek beoordeeld.

Projectsubsidies: een stuk van de puzzel

Beurzen binnen het Kunstendecreet. Een aanvraag voor een beurs kan voor korte of lange termijn (max. 3 jaar). Beurzen kunnen enkel gegeven worden aan individuen. Opnieuw moet je artistieke bezigheden betrekking hebben op de Vlaamse gemeenschap. Beurzen laten je toe om nieuwe wegen te verkennen en ideeën te ontwikkelen. De kortlopende beurs is er zowel voor jonge, ‘nieuwe’ kunstenaars als reeds erkende kunstenaars. De meerjarige beurs is echter enkel voor die laatste categorie kunstenaars weggelegd. Voor een beurs moet je enkel artistieke verantwoording indienen.

Tegemoetkoming voor internationale presentatiemomenten (TIP) binnen het Kunstendecreet. Plan je een tour in het buitenland, neem dan zeker deze subsidievorm onder de loep. Een belangrijke voorwaarde bij deze subsidievorm is dat er wel degelijk sprake moet zijn van een presentatiemoment, een concert dus. Hierbij moet het gaan om een actieve presentatie, het concert moet dus voor publiek toegankelijk zijn. Zowel de betrokken artiesten als de organiserende buitenlandse instantie kan de subsidie aanvragen. Op basis van jouw artistiek profiel wordt de beslissing gemaakt.

De ondersteuning wordt niet enkel meer gegeven voor reis-, verblijfs-, verzekerings- en transportkosten tot 7.000 euro. Ook materiaal- en andere kosten kunnen in aanmerking komen, zolang het kosten zijn die strikt aan de presentatie verbonden zijn (bijvoorbeeld de huur van backline). 

Tenslotte heb je ook nog de internationale presentatieprojecten (IP) en residentiebeurzen binnen het Kunstendecreet. De IP is bedoeld voor ondersteuning bij het organiseren van concerten op gerenomeerde locaties in het buitenland. Via de residentiebeurs kan je ondersteuning krijgen om je even te verdiepen op onderzoek, nieuw werk of het maken van een nieuwe live show. 

Alle aanvragen die in het kader van het Kunstendecreet worden ingediend verlopen verplicht via KIOSK, een online module waar je heel het project kan voorbereiden en opvolgen. Meer info en een uitgebreide handleiding vind je op de webiste van het Department Cultuur, Jeugd en Media.

Amateurkunstendecreet

Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten. De laatste deadline voor deze subsidies lag op 15 september 2023. Je kan deze subsidie niet langer aanvragen.

Wanneer je een internationaal evenement in Vlaanderen of Brussel organiseert, kan je in aanmerking komen voor een subsidie voor deelname aan of organisatie van een internationaal project binnen het Amateurkunstendecreet. Om aanspraak te maken op deze subsidie zal je een duidelijke artistieke of educatieve kwaliteit moeten uitdragen, een internationale dimensie hebben, een divers publiek aanspreken, je project organiseren met voldoende partners (bij voorkeur internationale partners) en een goed zakelijk beheer kunnen voorleggen.

Ook voor projecten in het buitenland kan je als organisatie of amateurkunstenaar in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via de internationale reistoelage voor deelname aan een internationaal project binnen het Amateurkunstendecreet. Dit is niet voor een concerttour, maar kan wel dienen voor een deelname aan internationale projecten met een internationale uitstraling (zoals bijvoorbeeld een showcasefestival). Ook bij het uitsturen van een deskundige (dirigent, regisseur, choreograaf, docent, deskundige, jurylid) naar een internationaal evenement kan je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. 

Decreet bovenlokale cultuurwerking

De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een nieuwe subsidielijn van de Vlaamse overheid en ziet erop toe dat de projecten die niet op het Vlaamse of het lokale niveau thuishoren ook gesubsidieerd kunnen worden. De projectsubsidie is er enkel voor culturele - en jeugdactoren georganiseerd als rechtspersoon met een niet-commercieel karakter (verenigingen en stichtingen) en openbare besturen. Dat wil zeggen dat natuurlijke personen of rechtspersonen met een commercieel karakter (VOF, BV…) hier geen gebruik van kunnen maken. Er zijn 2 soorten subsidies:

  • Ben je een kleinere culturele speler, duurt je project maximaal 1 jaar en vraag je minder dan 25.000 euro subsidie? Dan kan je gaan voor de kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten.
  • Werk je aan een groter project, eventueel voor meerdere jaren, zet je in op bredere partnerschappen, de functies en eventueel ook beleidsprioriteiten? Kies dan voor de bovenlokale cultuurprojecten.

De belangrijkste voorwaarden zijn dat het project een bovenlokaal karakter moet hebben en de reguliere werking van de aanvrager overstijgt. Het moet dus gaan om een nieuw project, met een duidelijk doel en afgebakend in de tijd en budget. Samenwerking is ook een absolute must, met (bovenlokale) partners uit de culturele sector en daarbuiten. 

Aanvragen kan twee keer per jaar: tegen 1 maart of 1 september voor de kleinschalige bovenklokale cultuurprojecten en tegen 15 mei of 15 november voor de klassieke bovenlokale cultuurprojecten.

Het steunpunt OP/TIL houdt regelmatig infosessies en heeft stappenplan en een handige toolkit gebouwd om jouw projectsubsidie vorm te geven. Check die zeker uit!

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.