VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Vernieuwd overzicht coronasteunmaatregelen

Vernieuwd overzicht coronasteunmaatregelen

Voor optredens of andere muzikale events is er nog steeds weinig perspectief. Omdat dit voor velen ook een serieuze financiële weerslag heeft, sommen we nog eens de belangrijkste steunmaatregelen die openstaan voor werknemers, zelfstandigen en ondernemingen op. Vooral bij de steunmaatregelen voor zelfstandigen en de toegang tot het overbruggingsrecht is in 2021 wel wat veranderd.

28.01.21

Nieuws

Er zijn nog andere maatregelen beschikbaar; de volledige lijst vind je steeds in de FAQ die Cultuurloket in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media samenstelt en updatet.

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Indien je voor optredens of andere opdrachten werkt als werknemer (rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever of via een interimkantoor of SBK) en je werkgever je tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen, dan kan je mogelijk terugvallen op een uitkering. Dit kan zowel als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat je optreden wegens extra coronamaatregelen geannuleerd wordt) als om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van ticketverkoop).

Deze vorm van sociale bescherming kan nog worden aangevraagd t.e.m. 30 juni 2021. Vraag in eerste instantie informatie bij je werkgever, interimkantoor of SBK. De aanvraag voor de uitkering verloopt via je vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. De vereenvoudigde procedure is enkel nog toegankelijk voor ondernemingen of sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis. De sector van de podiumkunsten (PC 304) is daar al sowieso bij.

Bijkomende vergoeding door werkgevers

Werknemers kunnen een extra vergoeding ontvangen van hun werkgever om hun inkomensverlies als gevolg van de tijdelijke werkloosheid te compenseren. Die vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen, maar is wel een belastbaar voordeel.

Toeslag op sociale uitkering

Indien je leefloon of andere sociale bijstandsuitkering krijgt, kan je een bijkomende premie van €50 aanvragen bij het OCMW van je woonplaats.

Dubbel corona-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Je komt als zelfstandige in aanmerking voor corona-overbruggingsrecht wanneer de overheid je verplicht heeft je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. De vergoeding is verschillend voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep en afhankelijk van het feit of je een gezin ten laste hebt.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

  • je moe(s)t in de periode juli-december 2020 of januari-juni 2021 verplicht de deuren geheel of gedeeltelijk sluiten

  • je bent hoofdzakelijk (minstens 60%) afhankelijk zijn van een activiteit die volledig of gedeeltelijk moet sluiten en je onderbreekt daardoor je activiteiten zelf volledig tijdens de periode van de sluitingsmaatregelen

Als je op de verdubbeling aanspraak wil maken en je hoofdzakelijk van gesloten inrichting afhankelijk bent, is het dus van belang dat je helemaal geen activiteiten meer verricht als zelfstandige. Vanaf het moment dat je facturen opmaakt in die periode, is de activiteit niet meer onderbroken. Hou daar dus rekening mee.

De aanvraag kan tot 30 september worden ingediend bij een sociaal verzekeringsfonds. Meer info en concrete voorwaarden vind je hier terug.

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen (pijler 1)

Er wordt in 2021 een nieuw tijdelijk crisis-overbruggingsrecht gebaseerd op 3 pijlers ingevoerd. Alle info hierover vind je op de website van VLAIO. De eerste pijler is er voor zelfstandigen die rechtstreeks getroffen worden door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of je recht hebt op een volledige of halve uitkering.

Deze pijler zou in voege treden in februari 2021, maar dit werd verschoven naar juli 2021. Tot dan zal je als zelfstandige moeten terugvallen op het (dubbel) corona-overbruggingsrecht. Ook voor het crisis-overbruggingsrecht is het belangrijk om aan te stippen dat je niet in aanmerking komt als je een gedeelte van je activiteiten verder zet.

Crisis-overbruggingsrecht i.g.v. omzetdaling (pijler 2)

Je kunt hierop beroep doen als je omzet in de maanden januari t.e.m. juni 2021, als gevolg van de coronacrisis, gedaald is met minstens 40% in vergelijking met je omzet tijdens dezelfde maand in 2019. Als je tijdens die maand in 2019 nog niet actief was, of je omzet in die maand uitzonderlijk laag was omwille van bv. arbeidsongeschiktheid, wordt de omzet vergeleken met die van de eerstvolgende volledige maand.

Crisis-overbruggingsrecht i.g.v. verplichte quarantaine (pijler 3)

Het overbruggingsrecht is sinds september 2020 ook uitgebreid naar zelfstandigen die zelf in quarantaine geplaatst werden of zelfstandigen die moeten instaan voor de zorg van hun kinderen. De activiteit moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken zijn. Indien je zelf in quarantaine moet en je activiteiten van thuis kan verrichten kom je niet in aanmerking. Als je bewust naar een rode zone bent gereisd kom je evenmin in aanmerking. De aanvraag moet worden ingediend bij een sociaal verzekeringsfonds.

Gewoon overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit

Als je failliet gaat of je zaak volledig moet stopzetten wegens overmacht of economische moeilijkheden, kan je als zelfstandige in hoofdberoep doen op het ‘gewone’ overbruggingsrecht. Dit houdt in dat je je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoudt, zonder dat je sociale bijdragen betaalt, en dat je gedurende maximum 12 maanden een uitkering kan krijgen van €1.291, 69 zonder gezinslast en €1.614,10 mét gezinslast. Het (gewone) overbruggingsrecht is enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Vlaams Beschermingsmechanisme 5

Ondernemers en ondernemingen die in februari 2021 een omzetverlies hebben van minstens 60% kunnen beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 5. Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens één VTE komen in aanmerking. De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019; zelfstandigen in bijberoep kunnen 5% krijgen. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. De aanvraag kan t.e.m. 30 april ingediend via de website van VLAIO. Voor omzetverlies in de maanden maart en april zullen ondernemingen respectievelijk vanaf 15 april en 3 mei eveneens beroep kunnen doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 6 en 7.

Waar het overbruggingsrecht op persoonlijke titel wordt uitgekeerd als vervangingsinkomen, wordt het Vlaams Beschermingsmechanisme uitgekeerd op naam van de onderneming. Als zelfstandige kan je dus beide steunmaatregelen combineren. Het Vlaams Beschermigsmechanisme mag ook gecumuleerd worden met structurele werkingssubsidies en projectsubsidies.

Brusselse Premie voor "niet-essentiële" sectoren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). Voor de muzieksector gaat het bijvoorbeeld over zelfstandige uitvoerende artiesten, ensembles, concertzalen, culturele centra, maar ook over promotoren en organisatoren van culturele events. De premie, die tot €5.000 kan bedragen, kan je hier aanvragen tot 25 maart.

Voorschot voor evenementen

In 2020 konden organisatoren al een tijdje rekenen op steun om evenementen op poten te zetten in Vlaanderen of in Brussel. Minister Crevits besloot om hier opnieuw budget voor vrij te maken en sinds 1 maart kan deze steunmaatregel opnieuw worden aangevraagd. Het gaat nu over evenementen die plaatsvinden van juni ’21 tot mei ’22. Het voorschot bedraagt maximum 60% van de kosten, met een minimum van €25.000 en een maximum van €1.800.000. Het voorschot moet niet terugbetaald worden als het evenement omwille van coronamaatregelen niet zou doorgaan. Meer info en kan je terugvinden op website van VLAIO.

Flanders Is A Festival

Zoals eerder al aangekondigd heeft ook minister Demir extra budget vrijgemaakt, specifiek voor organisatoren van festivals die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Het festival moet voornamelijk outdoor (minstens 60%) plaatsvinden, tussen 15 juni en 31 oktober 2021 doorgaan en internationaal potentieel hebben.

Vanaf maandag 29 maart tot 26 april, 12 uur 's middags kan je een subsidieaanvraag indienen bij EventFlanders. Aangezien het hier om een zeer korte termijn gaat, kan je maar beter goed voorbereid zijn op dat dossier. Meer info vind je terug op toerismevlaanderen.be. Daar kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief voor updates.

Herstel Cultuurkrediet

Als je professioneel actief bent in de cultuursector en geen lening kunt krijgen bij de bank, kun je bij Hefboom een Herstel Cultuurkrediet vragen van maximum €250.000. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn, maar ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding zijn welkom (via arbeidsovereenkomst, SBK of KVR). Zowel een culturele organisatie als de individuele kunstenaar komen dus in aanmerking.

Het grote voordeel aan het Herstel Cultuurkrediet is dat het om een renteloze lening gaat. Daarnaast moet je geen waarborg geven en de lening is achtergesteld, wat wil zeggen dat Hefboom in geval van financiële problemen als laatste in de rij van schuldeisers gaat staan. In het eerste jaar hoef je geen kapitaalaflossingen te betalen. Alle modaliteiten kan je terugvinden op de website van Hefboom.

Achtergestelde lening

Ondernemingen die financiële nood ondervinden ten gevolge van de coronacrisis kunnen bij PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) tot 15 april 2021 een achtergestelde lening op 3 jaar aangaan. Niet enkel vennootschappen en zelfstandigen, maar ook vzw’s met een economische activiteit (vzw’s die goederen of diensten op de markt aanbieden), kunnen een krediet krijgen met waarborg door PMV. Alle modaliteiten kan je hier terugvinden.

Uitbreiding winwinlening

Een winwinlening laat een particulier toe om aan een kleine ondernemer, in ruil voor een fiscaal voordeel. Door de nood aan financiële middelen voor ondernemers heeft de regering beslist om de voorwaarden van de lening aan te passen. De grensbedragen worden opgetrokken met 50% en je kan ook flexibeler met de looptijd van de lening omgaan. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van PMV.

LIVE2020

Dit fonds werd opgericht door professionals uit de live muzieksector en wil iedereen die in die livesector actief is (artiesten en hun crew, managers, boekers, toeleveranciers, organisatoren ...) en die zware inkomstenverliezen lijdt financieel ondersteunen. Tegelijk wil het fonds het mogelijk maken om, van zodra het kan, onder de dan geldende maatregelen toch kleinschalige evenementen te organiseren. Omdat die evenementen meestal verlieslatend zijn, kan het fonds ook op dat vlak financiële steun bieden om op die manier minstens artiesten en hun crew te kunnen uitbetalen.

Een tweede ronde van ondersteuning werd net afgerond; individuen maakten aanspraak op een forfaitair bedrag van €750, voor organisatoren was een bedrag van €1.500 per evenement voorzien. Een derde ronde werd op 1 maart bekendgemaakt en steun kan nog worden aangevraagd tot 29 maart. Hier vind je alle info.

Fund Belgian Music

Het steunfonds van Galm, Facir, Sabam for Culture, PlayRight+ heeft onlangs een eerste projectoproep voor relance initiatieven gelanceerd. Deze projectoproep staat open voor alle muziekgenres, zowel voor diegenen die een geplande opname, release of promotie hebben moeten uitstellen, maar ook voor diegenen die activiteiten die verband houden met de lancering van hun muziekproject (bv. showcase, try-out) hebben moeten afzeggen. Elke Belgische muzikant, auteur of uitvoerder (solo, groep of ensemble) die financiële steun wenst om zijn of haar ‘plan B’ mogelijk te maken kan een aanvraag indienen. Meer info en voorwaarden vind je hier.

Vervroegde opname sociaal fonds Sabam

Sabam geeft haar leden nog steeds de kans om een vervroegde opname te doen van geld dat wordt verzameld in hun sociaal fonds. Het gaat om een soort van spaarpotje dat automatisch wordt opgebouwd voor leden en normaal pas ter beschikking komt op je 60ste levensjaar. Om deze financieel moeilijke periode te overbruggen wordt daar nu een uitzondering op gemaakt. Alle info vind je op de website van Sabam.

Noodfonds PlayRight+

Bij het begin van de coronacrisis werd het PlayRight+ noodfonds opgericht om uitvoerende artiesten financieel te ondersteunen. In navolging van de aanhoudende maatregelen wordt het fonds ook deze maand opnieuw verlengd, maar deze keer tot de middelen zijn uitgeput! Je hebt nog tot zondag 14 maart de tijd om jouw aanvraag in te dienen voor je geannuleerde prestaties in februari 2021. Meer info vind je op de site van PlayRight.

Lokale steun steden en gemeenten

Enkele steden en gemeenten voorzien steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. Op de website van VLAIO vind je een overzicht met de maatregelen per provincie. Het kennisnetwerk VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) heeft op haar website informatie gebundeld over maatregelen die gemeenten kunnen nemen om ondernemingen te laten heropstarten.

Voor meer details kan je elke werkdag tussen 10u en 18u terecht op de Coronalijn van Cultuurloket (02 534 18 24). Daarnaast bieden ze ook crisisbegeleiding op maat. Met al je muziekgerelateerde vragen kan je uiteraard ook nog steeds terecht bij VI.BE via advies@vi.be.

Promo adverteren

Reclame