VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Overzicht steunmaatregelen muzieksector

Overzicht steunmaatregelen muzieksector

De maatregelen voor de cultuursector worden nog maar eens verstrengd. Dit betekent voor heel wat muzikanten, boekers, managers, techniekers, organisatoren ... opnieuw minder werk of werk in andere omstandigheden. Daarom maken we een selectie van de belangrijkste steunmaatregelen en fondsen waar individuen en ondernemers in de muziek een beroep op kunnen doen. 

23.10.20

Nieuws

Er zijn nog andere maatregelen beschikbaar; de volledige lijst vind je steeds in de FAQ die Cultuurloket in opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media samenstelt en updatet.

Tijdelijke werkloosheid voor werknemers

Indien je voor optredens of andere opdrachten werkt als werknemer (rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever of via een interimkantoor of SBK) en je werkgever je tijdelijk niet meer of slechts gedeeltelijk kan tewerkstellen, dan kan je mogelijk terugvallen op een uitkering. Dit kan zowel als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld omdat je optreden wegens extra coronamaatregelen geannuleerd wordt) als om economische redenen (bijvoorbeeld in geval van een daling van ticketverkoop). 

Deze vorm van sociale bescherming kan nog worden aangevraagd t.e.m. 31 maart 2021. Vraag in eerste instantie informatie bij je werkgever, interimkantoor of SBK. De aanvraag voor de uitkering verloopt via je vakbond of hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. De vereenvoudigde procedure is enkel nog toegankelijk voor ondernemingen of sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis. De sector van de podiumkunsten (PC 304) is daar al sowieso bij. 

Bijkomende vergoeding door werkgevers

Werknemers kunnen een extra vergoeding ontvangen van hun werkgever om hun inkomensverlies als gevolg van de tijdelijke werkloosheid te compenseren. Die vergoeding is vrijgesteld van sociale bijdragen, maar is wel een belastbaar voordeel. 

Tijdelijke toegang tot de volledige werkloosheidsuitkering

Mensen uit de cultuursector kunnen tijdelijk toegang tot een volledige werkloosheidsuitkering aanvragen als ze kunnen aantonen dat ze in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020:

  • Ofwel 10 artistieke (bv. als muzikant) of technisch-artistieke (bv. lichttechnicus) activiteiten (waarvoor sociale bijdragen betaald werden als werknemer) hebben verricht.

  • Ofwel 20 artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen (eventueel berekend met de cachetregel in geval van artistiek werk betaald per prestatie) hebben gewerkt.

Meer info over de aanvraag vind je hier.

Toeslag op sociale uitkering

Indien je leefloon of andere sociale bijstandsuitkering krijgt, kan je een bijkomende premie van 50 euro aanvragen bij het OCMW van je woonplaats.

Overbruggingsrecht bij onderbreking activiteit (corona-overbruggingsrecht)

Je komt als zelfstandige enkel nog in aanmerking voor corona-overbruggingsrecht wanneer de overheid je verplicht heeft je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken. De vergoeding is verschillend voor zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep en afhankelijk van het feit of je een gezin ten laste hebt. De aanvraag moet worden ingediend bij een sociaal verzekeringsfonds. De concrete voorwaarden vind je hier terug.

Let op: er is momenteel nogal wat verwarring bij de sociale verzekeringsfondsen over welk type van overbruggingsrecht nu juist moet worden aangevraagd binnen onze sector. Enkel het overbruggingsrecht bij onderbreking activiteit (corona-overbruggingsrecht) is verlengd tot het eind van dit jaar; het is dan ook die vorm van ondersteuning die je moet aanvragen als zelfstandige!

Zelfstandigen die in oktober, november en december 2020 verplicht de deuren volledig of gedeeltelijk moeten sluiten, hebben nu ook recht op een dubbel overbruggingsrecht. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken omdat ze hoofdzakelijk (circa 60%) afhankelijk zijn van een activiteit die volledig of gedeeltelijk moet sluiten. 

Overbruggingsrecht i.g.v. verplichte quarantaine

Het overbruggingsrecht is sinds september 2020 ook uitgebreid naar zelfstandigen die zelf in quarantaine geplaatst werden of zelfstandigen die moeten instaan voor de zorg van hun kinderen. De activiteit moet minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbroken zijn. Indien je zelf in quarantaine moet en je activiteiten van thuis kan verrichten kom je niet in aanmerking. Als je bewust naar een rode zone bent gereisd kom je evenmin in aanmerking. De aanvraag moet worden ingediend bij een sociaal verzekeringsfonds.

Overbruggingsrecht voor de heropstart (relance) van je activiteit

Nog tot 31 oktober kan je als zelfstandige ondersteuning krijgen bij de heropstart op voorwaarde je activiteit op 3 mei nog verboden was of beperkt als gevolg van verplichte sluiting en je omzet of bestellingen als gevolg van de coronacrisis tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% gedaald is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opgelet! Deze steunmaatregel kan niet gecumuleerd worden met die voor overbruggingsrecht bij onderbreking van je activiteit. Je vraagt dus best het overbruggingsrecht onderbreking activiteit (corona-overbruggingsrecht) aan!

Gewoon overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit

Als je failliet gaat of je zaak volledig moet stopzetten wegens overmacht of economische moeilijkheden, kan je als zelfstandige in hoofdberoep doen op het ‘gewone’ overbruggingsrecht. Dit houdt in dat je je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoudt, zonder dat je sociale bijdragen betaalt, en dat je gedurende maximum 12 maanden een uitkering kan krijgen van 1.291, 69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro mét gezinslast. Het (gewone) overbruggingsrecht is enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep.

(Nieuw) Vlaams Beschermingsmechanisme

Ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies hebben van minstens 60% zullen beroep kunnen doen op het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme. Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens één VTE kunnen de steun aanvragen. De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019 en zelfstandigen in bijberoep kunnen 5% krijgen. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

De aanvraag kan sinds 16 november worden ingediend via de website van VLAIO. Het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme zal ook openstaan voor omzetverlies in een tweede periode van 16 november tot 31 december 2020. De aanvraag voor die periode van kan ingediend worden vanaf 4 januari 2021.

Waar het overbruggingsrecht op persoonlijke titel wordt uitgekeerd als vervangingsinkomen, wordt het Vlaams Beschermingsmechanisme uitgekeerd op naam van de onderneming. Als zelsftandige kan je dus beide steunmaatregelen combineren.

Het Herstel Cultuurkrediet

Bestaande initiatieven die voor de crisis leefbaar waren kunnen tot 100.000 euro renteloos lenen. De maximale looptijd is zes jaar en in het eerste jaar moet je geen aflossingen betalen. Net als bij het gewone cultuurkrediet, kom je enkel in aanmerking als je geen lening krijgt bij de bank of geen gebruik kan maken van andere federale of Vlaamse kredietmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis.

Zowel individuele kunstenaars als organisaties uit de cultuursector kunnen een cultuurkrediet aanvragen. Dat kunnen rechtspersonen of zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn, maar ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst of SBK) zijn welkom. Artiesten die met de KVR werken, kunnen eveneens krediet aanvragen, maar zullen dit minder snel toegekend krijgen omdat die vergoeding beperkt is en de onzekerheid tot terugbetaling hierdoor groter is. De aanvraag kan tot 1 december 2020 bij Hefboom worden ingediend. 

Uitstel terugbetaling lening en garantieregeling

Ondernemingen, zelfstandigen en vzw’s, kunnen bij hun bank zes maanden uitstel krijgen om hun lening af te betalen. De federale overheid, de Nationale Bank en de banken hebben hierover akkoord gesloten om de kredietverlening in stand te houden. De looptijd van de lening wordt verlengd met de duur van het uitstel en dit tot maximaal 31 december 2020. Er worden geen dossierkosten aangerekend, maar je bent wel de interesten verschuldigd. Meer info over beide maatregelen vind je op de site van Febelfin of bij je bank.

Voorschot voor evenementen

Organisatoren van evenementen kunnen een voorschot krijgen van 60% van de totale kost van het evenement, met een minimum van 25.000 en een maximum van 800.000 euro. Dit voorschot moet niet terugbetaald worden indien het evenement uiteindelijk verboden wordt. Voor meer info zie de website van VLAIO.

Culturele activiteitenpremie

Je komt in aanmerking voor deze premie als je in Vlaanderen of in Brussel gevestigd bent, professioneel actief bent in de Vlaamse cultuursector, en tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 een culturele activiteit organiseert, of infrastructuur voor een culturele activiteit ter beschikking stelt. Het kan gaan om activiteiten gericht op presentatie, (talent)ontwikkeling, vormingsactiviteiten of (participatie)projecten. Voorbeelden zijn een optreden, workshop, expositie, lezing of een socio-culturele activiteit. De premie bedraagt maximum 20.000 euro. De aanvraag dient te gebeuren via deze applicatie. Meer info lees je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Premies in Brussel

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest verlengde onlangs een aantal steunmaatregelen. Brusselse culturele organisaties en individuele cultuurwerkers konden een premie aanvragen van resp. € 2.000 en € 1.500. Beide maatregelen zijn verlengd, en de bedragen zijn ook verhoogd. Meer info lees je hier

LIVE2020

Dit fonds werd opgericht door professionals uit de live muzieksector en wil iedereen die in die livesector actief is (artiesten en hun crew, managers, boekers, toeleveranciers, organisatoren ...) en die zware inkomstenverliezen lijdt financieel ondersteunen. Tegelijk wil het fonds het mogelijk maken om onder de strikte maatregelen toch kleinschalige evenementen te organiseren. Omdat die evenementen meestal verlieslatend zijn, kan het fonds ook op dat vlak financiële steun bieden om op die manier minstens artiesten en hun crew te kunnen uitbetalen. Een eerste ronde van ondersteuning werd net afgerond; individuen maakten aanspraak op een forfaitair bedrag van € 750, voor organisatoren was een bedrag van € 1.500 per evenement voorzien. Een tweede ronde werd op 15 december bekend gemaakt. Hieronder vind je alle info, hier kan je je mailadres nalaten als je op de hoogte wil blijven.

Fund Belgian Music

Het steunfonds van Galm, Facir, Sabam for Culture, PlayRight+ heeft onlangs een eerste projectoproep voor relance initiatieven gelanceerd. Deze projectoproep staat open voor alle muziekgenres, zowel voor diegenen die een geplande opname, release of promotie hebben moeten uitstellen, maar ook voor diegenen die activiteiten die verband houden met de lancering van hun muziekproject (bv. showcase, try-out) hebben moeten afzeggen. Elke Belgische muzikant, auteur of uitvoerder (solo, groep of ensemble) die financiële steun wenst om zijn of haar ‘plan B’ mogelijk te maken kan een aanvraag indienen. Meer info en voorwaarden vind je hier.

Noodfonds PlayRight

De beheersvennootschap voor naburige rechten van uitvoerend kunstenaars maakte een budget van € 360.000 vrij om hun leden te ondersteunen. Als je PlayRight-vennoot bent en je voldoent aan alle voorwaarden, kan je tot 15 november 2020 een forfaitair steunbedrag van € 250/maand aanvragen. Alle info, het reglement en de voorwaarden vind je terug op de website van PlayRight.

Steunmaatregelen Sabam & Sabam for Culture

Sabam geeft haar leden nog tot eind dit jaar de kans om een vervroegde opname te doen van geld dat wordt verzameld in hun sociaal fonds. Het gaat om een soort van spaarpotje dat automatisch wordt opgebouwd voor leden en normaal pas ter beschikking komt op je 60ste levensjaar. Om deze financieel moeilijke periode te overbruggen wordt daar een uitzondering op gemaakt. 

Je moet als auteur-componist wel iets hebben opgebouwd natuurlijk. Om na te gaan of je zo’n reserve hebt, moet je aanmelden via eServices. Via de applicatie Played & Paid kan je het bedrag zien dat opgespaard werd. Klik vervolgens op ‘vervroegde opname’ en voer het gewenste bruto bedrag in met motivering. 

Daarnaast is er ook nog even de 'beurs om je artistiek budget te boosten'. Als je noodgedwongen moet spelen in een kleinere bezetting omdat je een lagere gage krijgt, dan kan je bij Sabam for Culture tot 3x een beurs van € 300 euro aanvragen, waarmee je dan een extra muzikant of technieker kan betalen. De beurs is beschikbaar voor concerten tot en met 31/10, maar je kan die ook nog aanvragen voor concerten die hebben plaatsgevonden vanaf 1/8. Meer info & alle voorwaarden vind je hier.

Lokale steun steden en gemeenten

Enkele steden en gemeenten voorzien steunmaatregelen voor ondernemers en zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. Op de website van Vlaio vind je een overzicht met de maatregelen per provincie. Het kennisnetwerk VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) heeft op haar website informatie gebundeld over maatregelen die gemeenten kunnen nemen om ondernemingen te laten heropstarten. 

Voor meer details kan je elke werkdag tussen 10u en 18u terecht op de Coronalijn van Cultuurloket (02 534 18 24). Daarnaast bieden ze ook crisisbegeleiding op maat. Met al je muziekgerelateerde vragen kan je uiteraard ook nog steeds terecht bij VI.BE via advies@vi.be

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.