VI.BE

Deadlines voor vzw’s

Naar jaarlijkse gewoonte herinneren we vzw’s aan enkele belangrijke deadlines. Voor veel vzw’s is de maand juni namelijk een belangrijke maand. Opgelet want er zijn ook een aantal nieuwigheden!

12.06.20

Nieuws

De jaarlijkse algemene vergadering

Een vzw moet minstens één keer per jaar de algemene vergadering bijeenroepen en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aangezien het boekjaar bij de meeste vzw’s gelijkloopt met het kalenderjaar, ligt de deadline normaal op 30 juni. De coronacrisis heeft het samenkomen van de algemene vergadering moeilijk gemaakt en daarom is het nu toegestaan om de vergadering digitaal te houden en ze tot tien weken uit te stellen. Daardoor kan ze ten allerlaatste op 8 september doorgaan, maar we raden aan dit zo snel mogelijk te doen.

Algemene vergadering vzw: uitstel, schriftelijk of digitaal

Sinds 1 januari is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op alle verenigingen en vennootschappen in ons land. Daarin staan enkele nieuwe verplichtingen voor het houden van de algemene vergadering. Weet dat de uitnodiging minstens 15 dagen op voorhand aan de leden van de vzw moet worden verstuurd. In statuten die nog niet aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving kan nog staan dat de oproeping 8 dagen voordien moet gebeuren, maar dan nog is de nieuwe termijn dwingend. Op de uitnodiging staan minstens de volgende agendapunten:

  1. goedkeuring jaarrekening van het vorige boekjaar (2019)
  2. kwijting van de bestuurders over het vorige boekjaar (2019)
  3. goedkeuring van de begroting van het huidige boekjaar (2020)

Ook nieuw is dat het bestuursorgaan de financiële toestand en de uitvoering van de begroting moet toelichten voordat de algemene vergadering haar goedkeuring geeft. Daarnaast moet er een afzonderlijke stemming worden gehouden over de kwijting van de bestuurders van hun aansprakelijkheid. Het is daardoor niet meer mogelijk om te bepalen dat de goedkeuring van de jaarrekening ook automatisch een kwijting van de bestuurders betekent. Op deze manier kan de algemene vergadering bewuster beslissen.

Neerleggen van de jaarrekening

Na afloop van de algemene vergadering moet de jaarrekening binnen de 30 dagen worden neergelegd. Voor kleine vzw’s met een vereenvoudigde boekhouding moet dit gebeuren op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Grotere vzw’s met een dubbele boekhouding moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Aangifte rechtspersonenbelasting

Last but not least: belastingen! Vzw’s betalen rechtspersonenbelasting op inkomsten uit onroerende goederen (bv. huurinkomsten) en bepaalde vormen van roerende inkomsten (bv. beleggingen). Ook als de vzw geen dergelijke inkomsten heeft, zal je een aangifte moeten doen en laat je alle vakjes open. De deadline voor die aangifte valt normaal samen met die van de personenbelasting (ook niet vergeten!). Traditioneel wordt deze deadline wat opgeschoven door de administratie en met de coronacrisis zal dat zeker het geval zijn. De aangifte kan enkel nog elektronisch via BIZTAX gebeuren.

Bestuur van de vzw

Boekhouding van de vzw

Promo adverteren

Reclame