VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Wil je meedingen naar de VI.BE scriptieprijs? Lees dan eerst aandachtig onze spelregels!

Artikel 1

VI.BE vzw (en voorganger Poppunt vzw) reikt sinds 2006 de Scriptieprijs uit. Deze prijs wordt toegekend aan het beste eindwerk, de beste thesis, scriptie, bachelor- of masterproef met een aan muziek en/of muziekcultuur gerelateerd onderwerp. Deelname staat open voor elke student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Artikel 2

De inzending dient

 • een oorspronkelijk, nog niet gepubliceerd en zelfstandig uitgevoerd werk te zijn, gemaakt aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.
 • over een aan muziek en/of muziekcultuur gerelateerd onderwerp te handelen.
 • in het Nederlands of Engels te zijn opgemaakt.
 • een afstudeerproject te zijn aan het einde van een studieloopbaan. Tussentijdse werken (bv. universitaire bachelorscripties) komen niet in aanmerking.
 • uiterlijk om 23:59:59 op de dag waarop de inschrijvingstermijn verloopt, ingediend te zijn via een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.

Artikel 3

 • De vorm van de inzending is van ondergeschikt belang. Een goede radio- of audiovisuele documentaire, een degelijk onderbouwde en uitgewerkte website of applicatie, … komt op dezelfde manier in aanmerking als een louter geschreven eindwerk.
 • Bij de beoordeling wordt o.a. rekening gehouden met de omkadering of theoretische achtergrond, de vraagstelling, de gehanteerde werkwijze/methodologie, de geformuleerde conclusies of aanbevelingen en de persoonlijke reflectie. Relevantie voor de hedendaagse muzieksector of -industrie (bv. door het bestuderen van actuele ontwikkelingen of het inspelen op onderzoeksnoden binnen de muzieksector) is een belangrijk beoordelingscriterium.

Artikel 4

 • De directie van VI.BE vzw benoemt een onafhankelijke jury die over de uitreiking beslist.
 • De beslissing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de jury.

Artikel 5

De winnaars van de beste bachelor- en masterscriptie ontvangen elk € 500.

Artikel 6

 • Ingezonden scripties kunnen, mits toestemming van de auteur, worden opgenomen in de informatieverstrekking die door VI.BE vzw wordt verwezenlijkt. De scripties worden in elk geval opgenomen in de online bibliotheek op vi.be. Wil je dit niet, geef ons dan een seintje via scriptie@vi.be .
 • VI.BE vzw verwerft het recht de ingezonden thesissen te gebruiken voor interne en externe publicaties met vermelding van bron, mits toestemming van de auteur en de onderwijsinstelling. Het auteursrecht wordt niet overgedragen aan VI.BE.
 • De inzender vrijwaart VI.BE vzw voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de juryvoorzitter van de VI.BE Scriptieprijs.