VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Wil je meedingen naar de VI.BE scriptieprijs? Lees dan eerst aandachtig onze spelregels!

Artikel 1

VI.BE vzw (en voorganger Poppunt vzw) reikt sinds 2006 de VI.BE scriptieprijs uit (voorheen Popthesisprijs tot 2020). Deze prijs wordt toegekend aan het beste eindwerk, bachelor- of masterproef (vanaf hier samengevat als ‘scriptie’) over muziek, muziekbeleid en/of muziekcultuur. Deelname staat open voor elke student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit.

Artikel 2

De inzending dient

 • een origineel  en nog niet gepubliceerd uitgevoerd werk te zijn, gemaakt aan een Vlaamse hogeschool of universiteit;
 • een zelfstandig uitgevoerd werk te zijn. Werken in groepsverband worden alleen toegelaten mits vermelding van alle deelnemende studenten op het inschrijvingsformulier;
 • over een aan muziek, muziekbeleid en/of muziekcultuur gerelateerd onderwerp te gaan
 • in het Nederlands of Engels te zijn opgemaakt;
 • een afstudeerproject te zijn aan het einde van een studieloopbaan; Tussentijdse werken (bv. lesopdrachten komen bijgevolg niet in aanmerking;
 • uiterlijk om 23:59:59 op de dag waarop de inschrijvingstermijn verloopt, ingediend te zijn via een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.

Artikel 3

 • De vorm van de inzending is van ondergeschikt belang. Een goede radio- of audiovisuele documentaire, een degelijk onderbouwde en uitgewerkte website of applicatie, … komt op dezelfde manier in aanmerking als een geschreven eindwerk.
 • Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de omkadering of theoretische achtergrond, probleem- en vraagstelling, gehanteerde werkwijze of onderzoeksmethode, geformuleerde conclusies of aanbevelingen en persoonlijke reflectie. Relevantie voor de hedendaagse muzieksector (bv. door actuele ontwikkelingen te bestuderen, in te spelen op beleids- en/of onderzoeksnoden, of praktische toepassingen te presenteren) is een belangrijk beoordelingscriterium.
 • In het geval van niet-geschreven eindwerken dient een vergezellend document te worden toegevoegd dat het werk-, ontwikkelings- en reflectieproces van het eindwerk of de bachelor- of masterproef toelicht. 

Artikel 4

 • De coördinator van de VI.BE scriptieprijs benoemt in samenspraak met de directie van VI.BE vzw, een onafhankelijke jury van muziekprofessionals die over de uitreiking beslist.
 • De jury duidt bij meerderheid van stemmen een voorzitter aan. 
 • De beslissing geschiedt bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de jury.

Artikel 5

De winnaars van de beste bachelor- en masterscriptie ontvangen elk €500 en een officiële oorkonde. Zij worden officieel gehuldigd op de jaarlijkse Muzikale Terzake van VI.BE.

Artikel 6

 • Ingezonden scripties kunnen, mits toestemming van de auteur, worden opgenomen in de informatieverstrekking die door VI.BE vzw wordt verwezenlijkt.
 • Alle deelnemende scripties worden opgenomen in de onderzoeksdatabank van VI.BE. Deelnemers die niet wensen dat hun scriptie wordt opgenomen in de databank, kunnen dat aangeven in het inschrijvingsformulier.
 • Winnende scripties worden daarnaast opgenomen in de Hall of Fame, met een meer uitgebreide uitleg van hun scriptie.
 • Op basis van deelname verwerft VI.BE vzw het recht om de ingezonden scripties te gebruiken voor interne en externe publicaties met vermelding van bron, mits toestemming van de auteur en de onderwijsinstelling. Het auteursrecht wordt niet overgedragen aan VI.BE.
 • De inzender vrijwaart VI.BE vzw voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de juryvoorzitter van de VI.BE scriptieprijs.