VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde?

Onderzoek naar de effecten van muzische activiteiten op het leerproces van leerlingen in het middelbaar onderwijs
Research

Ons afstudeerproject bestaat uit twee grote luiken, het theoretische en het praktische.

In het theoretische luik hebben we geprobeerd te achterhalen wat muzische vorming nu juist inhoudt en waarom het gegeven wordt. We hebben de vijf deelaspecten uit het lager onderwijs namelijk, ‘drama’, ‘muziek’, ‘beeld’, ‘beweging’ en ‘media’ onder de loep genomen en getoetst aan het lessenpakket van het secundair onderwijs. Aangezien de ontwikkelingspsychologie de context schetst waarbinnen de muzische activiteiten plaatsvinden, was het noodzakelijk ons hierin te verdiepen om de activiteiten beter te kunnen begrijpen en te kunnen kaderen. Hierbij hebben we specifiek gefocust op de effecten van muzische activiteiten op het leerproces van de leerlingen. Ook de verschillende leerlingenprofielen hebben we nader bekeken.

In het praktische luik toetsten we de verworven informatie, in de mate van het mogelijke, aan de praktijk voor het onderwijsvak Engels. Daarbij spitsten we ons toe op het vernieuwende ‘karaoke’, als onderdeel van ‘muziek’. We hebben een poging ondernomen om te achterhalen of de integratie van karaoke in het vak Engels een meerwaarde zou betekenen binnen het leerproces. Om dit alles te realiseren hebben we interviews, enquêtes en praktijktesten afgenomen en de resultaten hiervan getoetst aan onze theorie.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
Katholieke Hogeschool Kempen
Studierichting
Lerarenopleiding secundair onderwijs
Promotor
Werner Stijnen
Student
Katrien Anthonis & Charlotte Smekens
Publicatiejaar
2012