VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse

Aanbevelingen & denkpistes voor een constructieve dialoog tussen overheid en popsector
Research

Het muziekbeleid en het popbeleid in het bijzonder zijn het laatste decennium in een stroomversnelling terecht gekomen. De erkenning van lichte muziek van overheidswege betekende een grote stap voorwaarts. Ook heel wat initiatieven en acties zijn de aanleiding geweest voor de stimulering van het overleg tussen de beleidsactoren en culturele werkveld in Vlaanderen. Voor het muziekdecreet in 1998 stelde het popbeleid weinig voor in de Vlaamse steden en gemeenten. Sindsdien heeft er een ware aardverschuiving plaatsgevonden. Er beweegt met andere woorden heel wat op lokaal beleidsvlak, maar dit lokale niveau werd in tal van artikels en onderzoeken telkens slechts kortstondig besproken. Over de verschillende beleidsniveaus heen is er vanwege de overheden een stevig beleidskader en een professionele omkadering uitgebouwd. Maar in welke mate stroken de ondersteuningsmaatregelen met de realiteit? Het muzieklandschap is een erg dynamisch gegeven, waardoor een goed popbeleid nood heeft aan actuele en relevante informatie over de noden en eisen van popmuzikanten. Hoe popmuzikanten op lokaal niveau ondersteund kunnen worden, vormt de toetssteen voor dit onderzoek. De efficiëntie van lokale initiatieven en maatregelen ter ondersteuning van popmuzikanten stoelt op de communicatie en participatie tussen de lokale overheid en de muzieksector. Het lokale cultuurbeleid vormt op haar beurt de achtergrond waartegen beleidsingrepen dienen begrepen te worden. Overleg- en inspraakmomenten en structuren op lokaal niveau betekenen een uitgelezen kans om voeling te krijgen en te houden met wat leeft op muzikaal vlak en te registeren welke de noden zijn om vervolgens een aangepast beleid te ontwikkelen. Popmuzikanten – en meer algemeen amateurkunstenaars – zijn volwaardige spelers in het lokale cultuurbeleid en moeten er ook actief aan kunnen meewerken. Het onderzoek gaat na welke de werkpunten zijn voor de komende jaren. 2007 vormt een belangrijk scharnierjaar. Dit jaar worden de nieuwe cultuurbeleidsplannen ontworpen voor de periode 2008-2013. Deze plannen zetten de krijtlijnen uit voor het culturele domein voor de volgende jaren. Om de ondersteuning van popmuzikanten te optimaliseren hebben we besloten de huidige lokale situatie aan de hand van een casestudy kritisch te analyseren en hieruit aanbevelingen te formuleren. Het onderzoek naar de lokale ondersteuning van popmuzikanten spitst zich toe op de provincie Vlaams-Brabant om zo een representatief beeld te generen van de huidige lokale situatie.

Deze eindverhandeling bestaat uit twee grote delen: het theoretisch kader en het onderzoek. Eerst wordt er stilgestaan bij de opbouw en structuur van de muziekindustrie en het poplandschap, de mogelijke ondersteuningsvormen van muzikanten en de beleidscontext voor de popmuzikant in Vlaanderen. Met de onderbouwde kennis uit het theoretisch kader analyseren we op een kritische manier de lokale ondersteuning van popmuzikanten in Vlaams-Brabant. Concreet maken we een analyse van zowel de beleidsactoren als de beleidsinstrumenten en samenwerkingsverbanden. Aan de hand van interviews uitgevoerd bij enkele vooraanstaanden uit de cultuur- en muzieksector, wordt er gekeken naar de beleidsactoren die het lokale cultuurbeleidsproces construeren. We evalueren stapsgewijs de samenwerking en het overleg tussen de verschillende overheden en de muzieksector. We gaan hierbij verder in op de beleidsinstrumenten en samenwerkingsverbanden. Tevens worden de ondernomen acties en projecten kritisch op hun haalbaarheid en relevantie voor het culturele werkveld getoetst, met als doel degelijke beleidsinstrumenten en nieuwe concepten te ontwikkelen die popmuzikanten daadwerkelijk ondersteunen. Deze eindverhandeling sluiten we af met een conclusie waarin we een aantal aanbevelingen formuleren en interessante denkpistes aan reiken om de constructieve dialoog tussen de overheid en de popsector te bevorderen.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
KU Leuven
Studierichting
Communicatiewetenschappen
Promotor
Prof. Dr. Gust De Meyer
Student
Fréderic Busscher
Publicatiejaar
2007