VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

gebruiksvoorwaarden

over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites vi.be en onze projectsites, waaronder stoemplive.be, sound-track.belokalehelden.be en weekvandebelgischemuziek.be hierna genoemd “de website”.

De website is eigendom van en worden beheerd door VI.BE vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32 en ondernemingsnummer 474.500.442.

Door op de website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, de website op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken of aan wedstrijden deel te nemen, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle internetinitiatieven van VI.BE, inclusief maar niet beperkt tot de nieuwsbrief.

Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

informatie op de website

De informatie die wij zelf op de website plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, blogposts of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van VI.BE. VI.BE onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie / beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. VI.BE is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. VI.BE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. VI.BE kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van VI.BE, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. VI.BE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door VI.BE houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van VI.BE. U kan eveneens een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

persoonsgegevens

VI.BE respecteert de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen wij naar onze privacy policy.

intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren VI.BE of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van VI.BE de op, of via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook is elk handeling gelimiteerd tot het gebruik voor privé-doeleinden.

Bovendien verbindt u zich er toe:

  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming aan VI.BE te vragen, behalve indien daarom expliciet verzocht werd door de ontvanger.

VI.BE wenst de intellectuele eigendomsrechten van de content op haar websites te respecteren. Wij sloten dienaangaande een akkoord met de beheersvennootschap voor auteursrechten SABAM.

Daarnaast gelden volgende regels:

  • Indien u materiaal (audio, audiovisueel, foto’s, teksten, …) op onze website post, draagt u de exclusieve verantwoordelijkheid voor het bekomen van alle nodige toestemmingen van de rechthebbenden (van auteursrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten), ook bij het gebruik van materiaal onder een open, flexibel auteursrecht (bv. materiaal onder Creative Commons licentie).
  • Het behoort tot uw exclusieve verantwoordelijkheid voorafgaand contact op te nemen met iedereen die meegewerkt heeft aan de opname of het werk dat u op de website wil plaatsen (personen die meegewerkt hebben aan het werk of de opname, de personen die werden afgebeeld en de partijen die na creatie rechten hebben verkregen (platenfirma, uitgever, …).
  • In elk geval garandeert u – onverminderd ons kaderakkoord met SABAM – aan VI.BE een gratis en ongestoord gebruik van alle werken en opnamen die u op onze site post en zal u VI.BE vrijwaren voor elke aanspraak ter zake.
  • Aarzel niet ons voorafgaand te contacteren als u vragen heeft over de rechten op inzendingen.
  • Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze websites werd gepost, kan u deze mogelijk inbreuken rapporteren via good@vi.be. Wij verbinden ons ertoe uw bezwaar prioritair te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen.

verantwoordelijkheid

U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op onze website.

VI.BE tracht uw materiaal en informatie zo veel mogelijk voorafgaand te onderzoeken. VI.BE behoudt zich het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, u er de toegang toe te ontzeggen.

U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden.

VI.BE kan u vragen om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van het gebruik van onze website.

geschillen en toepasselijk recht

Huidige voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Bij eventuele betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Brussel bevoegd.

privacy

VI.BE respecteert de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). De volledige privacyverklaring vind je hier.

cookies

Het is mogelijk dat wij tijdens uw gebruik van onze diensten een “cookie” hanteren. Een cookie is een klein bestand verzonden door een internetserver, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Een cookie behoudt het spoor van de website die werd bezocht en bevat een bepaald aantal inlichtingen omtrent dit bezoek.

Wij maken gebruik van cookies voor een goede functionaliteit van onze website (vereist), om statistische info over onze website te verstrekken (optioneel) en voor marketingdoeleinden (optioneel). Via de link ‘Cookies’ onderaan deze website kan je je voorkeuren aanpassen en meer lezen over ons cookiebeleid.

contact

VI.BE vzw
Adres maatschappelijke zetel: Bloemenstraat 32, 1000 Brussel
t +32 2 504 99 00 – f +32 2 504 99 09
good@vi.be – vi.be