VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Wat we onthouden na het tweede Netwerk Muziekgemeenten

Wat we onthouden na het tweede Netwerk Muziekgemeenten

Dinsdag 22 maart verzamelde VI.BE met de steun van VVSG opnieuw gemeenten en steden rond de tafel om samen op zoek te gaan naar inzichten over lokaal muziekbeleid. Ook tijdens deze tweede bijeenkomst van het netwerk stond het actief ondersteunen van lokale muzikanten en de muziekscene centraal. Ditmaal sloten ook intergemeentelijke samenwerkingen aan en gingen we voor volledige dag, dus dubbel zoveel input en dubbel zoveel motivatie om actief werk te maken van een ijzersterk muziekbeleid!

14.04.22

Nieuws

Het Depot in Leuven vormde het gedroomde decor voor onze bijeenkomst. Samen met vertegenwoordigers uit 36 gemeenten, steden en IGS’en gingen we in de voormiddag aan de slag rond de thema’s integratie & inclusiviteit, talentontwikkeling en bovenlokaal werken. Tijdens de middag stond er vervolgens een locatiebezoek gepland aan ‘Stelplaats’, de oude stelplaats van De Lijn die werd omgetoverd tot experimenteerplek voor jongeren, met o.a. een indoor skatepark, repetitieruimtes, een houtatelier en een nachtclub die door de jongeren zelf wordt beheerd. In de namiddag keerden we terug richting Het Depot om te brainstormen over het omarmen van jonge organisatoren en hun wilde ideeën, het creëren en faciliteren van speelkansen voor lokaal talent en om een duik te nemen in de ins & outs van de muzieksector. Afsluiten deden we met een drankje buiten op het Martelarenplein in de late namiddagzon. Kortom, een geslaagde dag met veel nieuwe inzichten! We lijsten de belangrijkste hier op.

1 — Sleutelfiguren binnen een gemeenschap zijn een toegangspoort, geen houvast. 

Iedereen koestert de ambitie om de diverse lokale gemeenschappen (onder meer via muziek) te betrekken op het beleid. Drempelverlagend werken is een eerste goede aanzet tot inclusief beleid, maar het echt bereiken van doelgroepen kan pas als je naar buiten gaat, het veld in. Op het terrein gaan is zoeken naar de vragen, noden, netwerk en kennis van een doelgroep die men vandaag niet bereikt. Het gaat ook over de gemeente een gezicht geven en aanwezig en aanspreekbaar zijn. 

Brugfiguren kunnen je hierin helpen. Ga daarom op zoek naar sleutelfiguren met een sterk netwerk binnen een doelgroep en ga met hen op een duurzame manier—die duurzaamheid toets je ook af met de sleutelfiguren—op zoek naar hoe een inclusief beleid eruit zou moeten zien. Vertrekken vanuit de gemeente zelf blijft wel noodzakelijk om een echte band te krijgen tussen de gewenste doelgroep en de gemeente. Een tussenpersoon kan helpen om een poort te openen naar een doelgroep, maar mag niet gezien worden als de verantwoordelijke voor de hele gemeenschap. De noden van je sleutelfiguur zullen nooit de noden van de volledige gemeenschap weerspiegelen. Daarom is het cruciaal om andere sleutelfiguren aan te spreken en ook eigen inzichten te verwerven over de belangrijke thema’s en noden van de gemeenschap.

2 — Talentontwikkeling: beginnende artiesten mogen niet uit de boot vallen.

Inzetten op talentontwikkeling is kansen en een kader aanbieden waarbinnen talent kan groeien. Sinds vorig jaar is er vanuit Vlaanderen een nieuwe subsidie waarbij projecten die inzetten op talentontwikkeling van amateurkunstenaars kunnen gefinancierd worden. We zien echter dat de dossiers van beginnende artiesten vaak uit de boot vallen omdat ze bijvoorbeeld nog te weinig zicht hebben op hun eigen noden of niet aan de verplichte voorwaarde van ‘een samenwerking’ voldoen. Ook beginners hebben echter nood aan ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen. Denk aan ruimte om te experimenteren, coaching, vorming, speelkansen, … Hier ligt een rol voor lokale besturen. Benader talentontwikkeling transversaal en bekijk waar er linken zijn met andere diensten of andere spelers uit de gemeente, zoals het DKO of lokale programmatoren. Lokale besturen kunnen hier een sterk verbindende rol opnemen met een persoonlijke touch die niet altijd even afgelijnd hoeft te zijn. 

3 — Er zit toekomst in bovenlokaal werken. 

Noden als speelkansen, repetitieruimtes of materiële ondersteuning keren in de meeste Popraden terug. Vaak blijkt echter al snel dat het ook loont om over de gemeentegrenzen heen naar oplossingen te zoeken. Vraagstukken binnen de ene gemeente zijn mogelijk al opgelost in de aangrenzende gemeente. Ideeën die binnen de ene gemeente weinig ondersteuning genieten, worden mogelijk enthousiast onthaald door de IGS of door een andere bovenlokale speler. Kennis uitwisselen en contact houden met de collega’s uit de regio is altijd waardevol en kan ook een opstap zijn richting duurzaam bovenlokaal werken. Over het muurtje kijken of gewoon de telefoon nemen en bellen naar je collega’s van de aangrenzende gemeente, kan dus lonen op meer manieren dan je zou denken. Tot slot van rekening denken artiesten meestal groter dan enkel de grenzen van de eigen gemeente. Ook zij zijn gebaat bij pakweg een intergemeentelijk muziekconcours of infrastructuurbeleid.

4 — Wil je speelkansen creëren voor lokaal talent voorzie dan witruimte in de planning. 

Het lokale niveau is het niveau van de eerste kans. Daarom is het echt belangrijk om speelkansen te voorzien voor lokaal talent. Als lokaal bestuur kan je dit doen op twee manieren: je kan zelf gaan organiseren, of je kan ervoor kiezen om andere organisatoren te inspireren en ondersteunen. Daarbij is het belangrijk om naast cafés en jeugdhuizen ook ruimte voor lokaal talent te voorzien in cultuurhuizen of concertzalen. Aangezien deze spelers ruim vooraf programmeren, is het essentieel dat programmatoren en organisatoren witruimte durven voorzien in de kalender, zodat ze korter op de bal kunnen spelen en opkomende lokale artiesten een (soms last-minute) plek kunnen geven. Voor beginnend talent zijn die lokale speelkansen cruciaal, waarom ze dan niet makkelijk faciliteren in jouw gemeente? 

5 — Jonge organisatoren zijn (culturele) ondernemers en moeten kunnen springen in het diepe.

Jonge organisatoren zorgen voor een belangrijke dynamiek in je gemeente. Ze brengen een frisse wind met zich mee, komen met verfrissende initiatieven of blazen nieuwe energie in bestaande activiteiten. Daarom is het belangrijk om hen gepast te ondersteunen, en om chaos een plek te geven. Durf bestaande reglementen aan te passen en soms zelfs een oogje dicht te knijpen. Flexibiliteit ten aanzien van deadlines, regels en vereisten kan zorgen voor ademruimte voor nieuwe initiatieven. Schenk de jongeren ook vertrouwen, bijvoorbeeld door een flexibele subsidieregeling, waarbij jongeren reeds vóór aanvang van hun evenement kunnen rekenen op de nodige financiële steun. Vorm als gemeente het vangnet voor jonge organisatoren die cultureel willen ondernemen.