VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nederlandse Ambassade lanceert open call voor subsidieaanvragen
eric de redelijkheid © eefje de visser

Nederlandse Ambassade lanceert open call voor subsidieaanvragen

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel drie open calls voor subsidieaanvragen. Een subsidie kan aangevraagd worden voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten.

17.11.20

Nieuws

De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking, er is in het bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling. Culturele projecten in heel België kunnen worden ondersteund, met speciale aandacht voor projecten die plaatsvinden in Wallonië en de Euregio.

Voor 2021 gelden de volgende data:

 • 29 november 2020: deadline voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 april 2021

 • 14 maart 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 mei en 31 augustus 2021

 • 11 juli 2021: deadline voor projecten die starten tussen 1 september en 31 december 2021

Een aanvrager kan per ronde maximaal één dossier indienen. 

Wat zoeken ze?

In 2020 geeft de Nederlandse Ambassade in België voorrang aan projecten die plaatsvinden op Waals grondgebied of in de Euregio en aan projecten die inzetten op participatie en inclusie, talentontwikkeling en kunstonderwijs.

Wat bieden ze?

 • Een subsidie ​​dekt alleen kosten die verband houden met de Nederlandse deelname aan het project.

 • De projectpartners kunnen een aanvraag indienen voor reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie, (kunst)transport en productiekosten. Om de beoordeling goed uit te kunnen voeren, ontvangt de Ambassade graag een volledige begroting van het gehele project. In deze begroting wordt duidelijk gespecificeerd voor welke posten een subsidie bij de ambassade wordt aangevraagd.

 • In 2020 kende de ambassade subsidies tussen 500 en 10.000 euro toe. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen toereikend zijn. Slechts een gedeelte van de aanvragen wordt gehonoreerd. In het geval van een toezegging, wordt het gevraagde bedrag niet altijd volledig toegekend.

 • Een financiële bijdrage van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging is altijd ondersteunend. Dat wil zeggen dat een project ook zonder deze steun levensvatbaar is. Er dient dus ook een bijdrage van de organiserende Belgische instelling of rechtspersoon te zijn.

Hoe aanvragen?

 • De subsidie wordt enkel aan (één van) de Belgische projectpartner(s) verstrekt. Deze partner dient de aanvraag te ondertekenen en in te dienen.

 • Een complete aanvraag bestaat uit:

  • (1) Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • (2) Een separate projectbegroting.

 • De complete aanvraag stuur je naar bru-ppc@minbuza.nl. Vermeld in de onderwerpregel “open call Nederlandse Ambassade – titel van je project”. De ontvangst van je aanvraag wordt door de ambassade op schriftelijke wijze bevestigd.

 • Je aanvraag wordt in eerste instantie in behandeling genomen door een van de medewerkers van de afdeling Culturele Zaken, die de aanvraag controleert op juistheid en volledigheid. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden of wordt er nog bijkomend onderzoek gevoerd. Indien de aanvraag volledig en op tijd is ingediend, wordt het project ter beoordeling aan een interne commissie voorgelegd. Aanvullende informatie met betrekking tot het project is altijd welkom.

 • Een beoordeling volgt ten laatste vier weken na het verstrijken van de deadline.

 • Wanneer je aanvraag wordt gehonoreerd, berichten de Nederlandse Ambassade je het maximaal toegezegde bedrag en de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals in de beschikking en in het aanvraagformulier vermeld. Aan het honoreren van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.

Aanvraagformulier

Het aanvraagdocument vind je hier

Problemen? Neem contact op met bru-ppc@minbuza.nl.

Promo adverteren

Reclame