VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe projectoproepen voor samenwerkingen met de Franse Gemeenschap en met Nederland

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert een nieuwe projectoproep voor samenwerking met de Franse Gemeenschap met als deadline 7 april. Via de Nederlandse ambassade kan je subsidies aanvragen voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten met als deadlines 19 maart, 10 september en 3 december.

02.02.23

Nieuws

Nieuwe projectoproep samenwerking met de Franse Gemeenschap

In het kader van het culturele samenwerkingsakkoord lanceren de Franse en Vlaamse Gemeenschap een nieuwe projectoproep om partnerschappen tussen culturele spelers uit beide gemeenschappen te ondersteunen. Wil je jouw werk bekender maken over de taalgrens en een nieuw publiek aanboren? Of wil je jouw bestaande samenwerking met een Franstalige culturele organisatie een nieuwe wending geven? Voor de projectoproep 2023-2024 vind je op de website cultuurculture alle nodige informatie.

Wat?

Het project is een culturele activiteit, ontworpen en ontwikkeld door ten minste één partner uit de Vlaamse Gemeenschap en één partner uit de Franse Gemeenschap. Meerdere partners uit beide gemeenschappen zijn zeker mogelijk!

Wie?

De oproep staat open voor artiesten en/of culturele organisaties die professioneel actief zijn in de brede culturele sector. Je moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Wanneer?

Het project vindt plaats tussen 1 september 2023 en 31 augustus 2024. Aanvragen moeten uiterlijk op 7 april 2023 om 18u online worden ingediend.

€?

Je kan tot 20.000 euro aanvragen, maar de subsidie mag nooit meer dan 60% van jouw begroting bedragen.

Selectiecriteria?

De jury zal onder andere volgende zaken in acht nemen bij haar beoordeling:

 • De kwaliteit en het innovatief karakter van jouw project

 • De kwaliteit van jouw partnerschap en de prominente plaats van de culturele samenwerking en uitwisseling tussen de twee gemeenschappen

 • De spreiding van jouw project (fysiek en/of digitaal) in de twee gemeenschappen

 • De technische en financiële haalbaarheid van jouw project

Open call subsidieaanvragen voor Nederlandse culturele projecten in België of Nederlands-Belgische partnerprojecten

Elk jaar organiseert de Nederlandse Ambassade in Brussel meerdere open calls voor subsidieaanvragen. De Nederlandse Ambassade in België ondersteunt culturele projecten van professionele makers en organisaties. Alle disciplines komen in aanmerking, er is in het bijzondere aandacht voor projecten op het gebied van hedendaagse kunst, erfgoed, muziek en digitale cultuur. Ook multidisciplinaire projecten worden met interesse verwelkomd, evenals projecten die inzetten op participatie, inclusie en grensoverschrijdende culturele uitwisseling. 

Wat?

 • Een project komt in aanmerking voor subsidiëring, wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen de beide landen.

Wie?

 • De projectpartners zijn professionele organisaties of rechtspersonen. Amateurkunstenaars of studenten komen niet in aanmerking.

 • Het projectvoorstel wordt ontwikkeld door minstens één Belgische en één Nederlandse partner, met elke een duidelijke rol binnen het project.

 • Hoewel de subsidie voor alle culturele disciplines kan worden aangevraagd, wordt voorrang gegeven aan projecten m.b.t. de creatieve industrie (i.h.b. architectuur, vormgeving en mode), podiumkunsten, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast verwelkomt de ambassade innovatieve (presentatie)vormen, methodes en ideeën voor grensoverschrijdende culturele uitwisseling.
 • Het project vindt op Belgische bodem plaats, tenzij het een virtuele samenwerking betreft.
 • Het project is publiek toegankelijk. Niet-publieke samenwerkingen (zoals bezoekersprogramma’s of ontwikkelingstrajecten) komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Wanneer?

Voor 2023 gelden de volgende deadlines om aanvragen in te dienen: 19 maart, 10 september en 3 december.

€?

 • Een subsidie ​​dekt alleen kosten die verband houden met de Nederlandse deelname aan het project.
 • De projectpartners kunnen een aanvraag indienen voor reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie, (kunst)transport en productiekosten. Om de beoordeling goed uit te kunnen voeren, ontvangt de Ambassade graag een volledige begroting van het gehele project.
 • In 2020 kende de ambassade subsidies tussen 1.500 en 8.000 euro toe. Subsidie wordt slechts verleend voor zover de middelen toereikend zijn.
 • Er dient ook een bijdrage van de organiserende Belgische instelling of rechtspersoon te zijn.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagdocument vind je hier.