VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Corona compensatiepremie

Vanaf vandaag kan je de compensatiepremie van €3.000 die de Vlaamse overheid lanceerde aanvragen via de site van VLAIO.

05.05.20

Nieuws

Deze compensatiepremie is in het leven geroepen om ondernemingen die een grote omzetdaling kennen door de coronacrisis deels te compenseren. Concreet betekent dit dat er een omzetdaling van minstens 60% moet zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, en dat die omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

Je zal als ondernemer moeten motiveren in welke mate deze maatregelen een gevolg hebben op jouw beroepsuitoefening. Dat doe je door aan te geven welke coronamaatregel jouw activiteit treft en door uit te leggen hoe deze maatregel de normale uitoefening van je beroep onmogelijk maakt.

Je komt in aanmerking voor deze compensatiepremie als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78

 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld maakt aanspraak op een premie van €1.500.

 • Zelfstandige in bijberoep die verplicht moet sluiten en die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld maakt ook aanspraak op de premie van €1.500. In dit geval moet geen omzetverlies worden aangetoond.

 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid

 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.

Ten slotte kan deze premie kan niet gecumuleerd worden met:

 • de corona hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten.

 • achtergestelde leningen in het kader van de coronavirusmaatregelen bij PMV

 • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen

 • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020.

Meer info en de aanvraagprocedure voor deze premie vind je hier.